Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dyrekcja

Dyrektor Poradni:  Anetta Szadkowska

Kompetencje dyrektora:

 • kierowanie bieżącą działalnością poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do specjalistów,
 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej poradni, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • kierowanie pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym poradni – na podstawie odrębnych przepisów i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom i klientom w czasie zajęć organizowanych przez poradnię,
 • organizowanie i odpowiadanie za administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi.

Dyrektor decyduje w sprawach:

 • zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • zawierania umów z wolontariuszami,
 • ustalania wysokości dodatków motywacyjnych i premii,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom,
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników,
 • innych wynikających z ustaleń organu prowadzącego poradnię.

Dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną:

 • zapewnia radzie pedagogicznej swobodę działania i podejmowania decyzji w ramach jej kompetencji,
 • uczestniczy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni,
 • zapewnia wymianę bieżących informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach dotyczących poradni.

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakładce oświadczenia majątkowe: http://www.bip.piotrkow.pl/


 

Wicedyrektor Poradni:   Krystyna Piekarska

Kompetencje wicedyrektora:

 • współorganizowanie z dyrektorem pracy diagnostyczno – terapeutyczno – doradczej i orzeczniczej oraz innych zajęć wynikających z działalności statutowej poradni, a w szczególności opracowywanie rocznego planu pracy, dwukrotna w ciągu roku analiza jego realizacji oraz przygotowywanie tygodniowego rozkładu zajęć specjalistów;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego – prowadzenie hospitacji oraz badań bieżących w odniesieniu do pedagogów i logopedów, prowadzenie ewaluacji wewnętrznej wybranego obszaru działalności poradni, gromadzenie informacji o pracy specjalistów w celu dokonania jej oceny,
 • nadzorowanie pracy pracowników obsługi,
 • dbałość o stan bezpieczeństwa i higieny pracy w siedzibie poradni,
 • koordynowanie wyposażania placówki w pomoce naukowe oraz inne niezbędne do działalności poradni sprzęty i materiały.

Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:

 • podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
 • podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,
 • współdziała na bieżąco z organem prowadzącym poradnię, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,
 • zatwierdza bieżące dokumenty finansowe.

W sposób szczegółowy zadania wicedyrektora uregulowane są w opisie obowiązków i kompetencji ustalonym przez dyrektora.

Podmiot udostępniający informację:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Anetta Szadkowska
data: 04-01-2016
wytworzył: Anetta Szadkowska
data: 04-01-2016
data: 04-01-2016
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 05-12-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1372